Κ.Τ.Α.Δ.Α. Αναπτυξιακή Α.Ε.

 • Office Staff
 • Business Charts
 • Office Building

 

Από την ίδρυσή της η Κ.Τ.Α.Δ.Α. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συνεκτιμώντας τις ανάγκες της περιοχής, έχει να παρουσιάσει ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων όπως:

                                               

α) Η συμβολή στην ανάπτυξη του Νομού Αχαΐας.

β) Η υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

γ) Ο συντονισμός πολιτικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αειφόρου  ανάπτυξης του Ν. Αχαΐας.

δ) Η συνεργασία με άλλους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ε) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες αναπτυξιακών σκοπών αντίστοιχων ή συναφών με εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 252 παρ. 3β του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) και του προγράμματος Καλλικράτης (ν.3852/2010).

ζ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

 

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω εξειδικεύονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιστημονική και τεχνική στήριξη Ο.Τ.Α., των ενώσεων τους, αλλά και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη καθώς και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων / μελετών / έργων / προγραμμάτων, για την ανάπτυξη της Αχαΐας με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
 • Εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι δυνατόν ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει και να εκπονεί για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών υπηρεσιών μελέτες και να παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας  Διαχείρισης, αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο.
 • Προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Νομού Αχαΐας.
 •  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προώθησης των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας.
 • Διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυση της στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης.
 • Ενημέρωση και υποστήριξη  τελικών δικαιούχων  δράσεων ή έργων.
 • Σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την προβολή του Νομού Αχαίας.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων/δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του νομού.
 • Συνεργασία με κάθε δημόσια υπηρεσία, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού  που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής.
 • Ανάπτυξη δικτύου διακρατικών συνεργασιών για την προώθηση των στόχων της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν.
 • Συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών τόσο  με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικού φορείς και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης.
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, φορέων κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης της περιοχής.
 • Αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
 • Η στελέχωση και λειτουργία τουριστικού γραφείου, η τουριστική προβολή και προώθηση της περιοχής σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.
 • Η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς.

Ψηφοφορία

Σας αρέσει η καινούργια μας ιστοσελίδα;

Είναι εξαιρετική! - 80%
Πάρα πολύ - 20%
Πολύ - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 12 Μαρ 2014 - 00:00